6, మార్చి 2014, గురువారం

SCIENCE FAIR - THEME OF THE CURENT YEAR IS "" FOSTERING SCIENTIFIC TEMPER ""

                                          RAIN GUAGE
                                         APPLICATION OF PASCALS'S PRINCIPLE -PAVING THE WAY TO 

                                         SHIP  BY  BREAKING BRIDGE IN TO TWO PARTS
                                          INAUGURATION
                                          INAUGURATION
                                         BIODIVERSITY
                                          PAPER MAKING WITH WASTE PAPERS
                                          PHENOMENA OF  REFRACTION OF LIGHT
                                          WORKING MODEL OF JCB- APPLICATION OF PASCALS PRINCIPLE
                                         NUMBER OF IMAGES_ RELATION WITH ANGLES

                                          MULTIPLE REFLECTION

                                          REVIEW MEETINGS WITH STUDENTS AND STAFF

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...