28, జనవరి 2017, శనివారం

ధృవ తారలు

SSC-1997-98 Batch

Name: Satyam 
SSC Batch:  1997-98
Home Village
Present Work : Teaching
Designation: SGT
Working Place: Primary School, Burdapet, Gadwal, Gadwal Mandal, Jogulamba Gadwal Dist. 
Cell:

ధృవ తారలు


SSC-1997-98 Batch


Name:  K. Srinivasulu
SSC Batch:  1997-98
Home Village
Present Work : 
Designation: Manager (Relationship)
Working Place:  Nexa Car Company.
Cell:

ధృవ తారలు

SSC-1997-98 Batch

Name:: K. Krishnavardhan Reddy
SSC Batch:  1997-98
Home Village: Bureddypally
Present Work : Teaching
Designation: S.A.
Working Place:  Zilla Parishad High School, Shetty Atmakur, Gadwal Mandal, Jogulamba Gadwal Dist. 
Cell:

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...