11, మార్చి 2016, శుక్రవారం

10, మార్చి 2016, గురువారం

ధృవతారలు

                        
                          
Name:: కొత్తింటి శివ కుమార్
SSC Batch:  2005-06
Home Village: ధరూర్
Present Work : Teaching
Designation: Secondary Grade Teacher
Working Place: Primary School, Bureddy palli, Dharur Mandal, M.Nagar Dist.
Cell:

Self Governmentday -2016.

 
  Self Governmentday

    Date : 19-02-2016.

Farewell function

2015-16 SSC Batch
Farewell day celebration.
Date : 05-03-2016.

2015-16 SSC batch

22015-16 SSC batch

CV with JD

Iam very happy for this photograph with V.V.Laxminarayana garu,IPS (ex-CBI JD ) at our school ZPHS -Dharoor on occasion of inspire talk with SSC student on 27thFeb2016.

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...