27, అక్టోబర్ 2020, మంగళవారం

1 st Rank విజేత

 

మన్నాపురం రాముడు


13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు
తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు
సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు
ఇదిగో ఇప్పుడు...
మొదటి ర్యాంకుతో విశ్వవిద్యాలయంలో అడుగుపెడుతున్నాడు.
శుభాకాంక్షలు
మన్నాపురం రామా!
1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...