10, జనవరి 2016, ఆదివారం

SSC TOPPER -2012-13

ENGLISH MEDIUM

BEERAPPA
GPA: 9.2/10

  ********
TELUGU MEDIUM                                                 


GANESH REDDY
GPA: 9.3/10 


SSC TOPPER -2011-12

                                               

 
 


                                           
               MD. SHAKEER
                  GPA: 9.2/10

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...