2, మార్చి 2014, ఆదివారం

EDUCATIONAL TOUR TOUR TO TAMILNADU AND KERALA FROM 28.1.2014 TO 4.2.2014

 AT BHAVANI, TAMILNADU
 AT PALANI
 AT PALANI
SITE SEEING AT COCHIN FROM SHIP
 IN SHIP

 ART ON PEEPAL LEAVES

 AT KOVALAM BEACH

 RISING SUN AT KANYAKUMARI

 GROUP PHOTO AT KANYAKUMARI
 VIVEKANANDA ROCK MEMORIAL


 MATHEMATICIAN,SRI SRINIVASARAMANUJAN HOUSE

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...