2, మార్చి 2014, ఆదివారం

MEETING HELD ON ACCOUNT OF SMC ELECTIONS ON 2nd JULY 2013

 STARTING PARENTS MEETING PRIOR TO SMC ELECTIONS
 HEAD MASTER ADDRESSING PARENTS
 HMs SPEECH ON ACTIVITIES UNDER TAKEN DURING LAST SMC PERIOD
 EXPLAINING RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF SMC
 EXPLAINING PROCEDURE OF SMC ELECTIONS
 BRINGING NEEDS OF SCHOOLS TO PARENTS NOTICE
 REQUESTING PARENTS TO PARTICIPATE AND CO-OPERATE IN SCHOOL ACTIVITIES
SRI. SEETARAMULU , CHAIRMAN SMC, EXTENDING GRATITUDES TO PARENTS FOR THEIR CO_OPERATION DURING LAST  TENURE OF SMC.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...