3, ఏప్రిల్ 2014, గురువారం

SELF GOVERNMENT DAY ON 18.03.2014

 SCHOOL ASSEBLY ON SELF GOVT DAY
 HMs SPEECH DURING SCHOOL ASSEMBLY
 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES BY STUDENT PET
  PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES BY STUDENT PET
  PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES BY STUDENT PET
 CLASS ROOM TEACHING OF STUDENT TEACHER
 CLASS ROOM OBSERVATION OF MLA ( Student )
 VISIT BY RDO (Student ) -PUNYA NAIK
 INSPECTING MDM IMPLEMENTATION BY STUDENT RDO AND HM
 JUDGES_ SHANKARAPPA, PAGUNTANNA, JAYANNA, SRINIVASULU,HEERALAL
 ARRIVAL OF STUDET DEO
 INVITING DY.C.M :CHAND BEE
 INIVITING STUDENT CM: NAGALAXMI
  INIVITING STUDENT CM: NAGALAXMI
 STUDENT TEACHERS AND REGULAR STAFF
 SPEECH BY STUDENT EDUCATION MINISTER: VENKATESH
 PRIZE DISTRIBUTION BY HM AND STUDENT EDN MINISTER
PRIZE DISTRIBUTION

ONE DAY EDUCATIONAL TOUR TO HYDERABAD ON 25.03.2014


FAREWELL TO SSC 2013-14 BY IX CLASS STUDENTS

 INAUGURAL SPEECH ON ACCOUNT OF FAREWELL TO SSC 2013-14 BATCH  BY HM
 CHIEF GUEST SRI JAKILETI SREENIVASA REDDY, SARPANCH
 ANCHORING BY SUNITHA AND LAXMINARSAMMA, STUDENTS OF IX CLASS
CULTURAL ACTIVITIES
SSC BATCH 2013-14

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...