28, జూన్ 2016, మంగళవారం

SSC...


SSC....


SSC-1999-2000SSC-1996-97


SSC-1994-95?


SSC-1994-95


SSC-1997-98


SSC...


SSC-1998-99


SSC....


SSC...


SSC...


SSC......


SSC .....


SSC-1982-83


1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...