13, సెప్టెంబర్ 2013, శుక్రవారం

పాఠశాలలో నేడు

విశ్రాంత ఉపన్యాసకులు శ్రీ మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు పాఠశాలలో విద్యార్థులకు సంస్కృత భాషౌన్నత్యం గురించి, ఆరోగ్య రక్షణలో యోగా పాత్ర గురించి  వివరించారు. 

1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...