10, ఏప్రిల్ 2018, మంగళవారం

మా బడి - రావి చెట్టు

ఎంత మందికి నీడనిచ్చిందో!
ఎంత మందికి జ్ఞానోదయం కలిగించిందో!


మీరు ఎప్పుడైనా నా వైపు పరిశీలనగా చూశారా?! చూడకపోతే చూడండి. అల్లంతా దూరం నుండే చూడండి. చూస్తే ... నా భవనం పై నుండి కన్పించి, పిల్ల గాలులకు తలూపుతూ, మీ రాకకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లుగా పచ్చని కొమ్మలతో అలరారే రావి చెట్టు ఒకటి కనిపిస్తుంది. అది ఎంతో ముందు చూపుతో, నా కోసం, నా భావి తరాల కోసం నా దగ్గరే గురువుగా పని చేసిన రాఘవయ్య గారనే సౌమ్యుడు నాటిన నాటి మొక్క. అది నేడు ఎదిగి ఎంత విస్తరించిందో!  నేటి ఆ రావి చెట్టు,  ఎదుగుతున్న ఆ సమయంలోనే చాలని గదులతో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న నాకు,  నా విద్యార్థులకు ఎంత తోడ్పడిందో...

నా కథ (పాఠశాల స్వగతం )
దీపిక  (పాఠశాల ప్రత్యేక సంచిక) నుండి...


1 st Rank విజేత

  మన్నాపురం రాముడు 13 ఏళ్ళకే కవిత్వం రాశాడు తెలుగుతో జీవితాన్ని పెనవేసుకున్నాడు సాహిత్యాన్ని ఇష్టంగా చదివాడు ఇదిగో ఇప్పుడు... మొదటి ర్యాంకుత...